سختش نکنیم!

سختش نکنیم!
و اما به همین آسانی شروع کردیم!