پویش امنیتی برنامه‌های کانتینری شده در چرخه‌ی CI/CD

پویش امنیتی برنامه‌های کانتینری شده در چرخه‌ی CI/CD
در این نوشتار به معرفی Trivy و نحوه‌ی استفاده از آن در چرخه‌ی CI/CD در...