فضانام‌ها و ایزوله کردن پردازه‌ها در لینوکس - قسمت ۲

فضانام‌ها و ایزوله کردن پردازه‌ها در لینوکس - قسمت ۲
در این نوشتار در دو قسمت به بررسی فضانام‌ها در لینوکس و جزئیات ایزوله...